1. ROZMOWA - Najważniejsza kwestia udanego seksualnie związku (PL / ENG / FR)

Zaktualizowano: mar 17

***english version below***

Każdy z nas jest inny i każdy potrzebuje czegoś innego w seksie. Cudownie jest jak w parze panuje otwartość na doświadczenia i chęć sprawiania przyjemności partnerowi. W jaki sposób jednak rozpocząć eksploracje swojej seksualności? Werbalnie (i nie mówię tutaj oralnie :) tylko werbalnie) przez szczerą rozmowę. Nie można obawiać się o to, że zranisz partnera przedstawiając mu swoje fantazje. Jak ich nie wypowiesz to nie będziesz wiedzieć czy akurat nie jest to coś co druga osoba też lubi lub chociaż akceptuje i chętnie da ci tą przyjemność. Jeżeli nie powiesz to zaczniesz ranić sam siebie przez niespełnione fantazje i wieloletnie frustracje, jeżeli taki związek będzie trwać przez wiele lat. Tutaj i z resztą nigdzie indziej nie działa klasyczne „domyśl się!”. No bo naprawdę rzadko facet z kutasem domyśli się czego dokładnie oczekuje jego partnerka z cipką i odwrotnie, tak samo dotyczy się to par homoseksualnych – jeden będzie lubić jak mu się śmigło urywa, a drugi jak się go delikatnie masuje. Rozmowa o seksie to podstawa udanego związku, brak rozmowy o seksie to indywidualne frustracje i jedynie światełko w tunelu – światełko, które jest możliwością rozstania się i nie marnowania swojego wzajemnego czasu. Pewnie zapytacie, a co z miłością? To odpowiedzcie sami przed sobą – bo każdy jest inny – jak długo miłość, zakochanie czy zauroczenie będzie wygrywać z frustracją, utratą poczucia własnej wartości i brakiem seksu w związku lub w małżeństwie? Jak facet robi ci minetę, a ty czujesz że dobrze jakby trochę wyżej lizał albo mocniej ssał to mu to powiedz, bo on się nie domyśli! Nie zranisz go mówiąc mu o tym! Nie chodzi o to żeby mu pokazać, że nie umie tego robić tylko chodzi o otwartą rozmowę jak będzie tobie lepiej. Wtedy satysfakcja twojego partnera z tego jak będzie widział, że teraz jest ci lepiej jest ogromna i będzie jeszcze bardziej chcieć. W większości opieramy się na tym co oglądamy w porno i to wprowadzamy do łóżka. Czasami trafimy w 10 a czasami totalnie miniemy się z oczekiwaniami partnera. Dlatego trzeba otworzyć paszcze i mówić. Idąc dalej, z czasem mogą się upodobania zmienić i też nie można się ograniczać i bać się powiedzieć, że teraz chce się inaczej, w obawie, że przecież wcześniej chciało się tak a teraz inaczej. Na tym polega dawanie i otrzymywanie przyjemności i uciekanie od rutyny. *np. usiądź i zapytaj się swojego partnera ,,jak byś chciał żebym Ci zrobiła loda? – wolniej na początku? Szybciej? Delikatnie? Mocno? Z całowianiem na początku? Z lizaniem jajek? Gdzie by

ś chciał się spuścić? (nie musisz być we wszystkim najlepszy/a!)

Było ci dobrze? Powiedz o tym partnerowi, daj mu to poczuć. Czasami kilka ciepłych słów może sprawić ogromną różnicę.


CONVERSATION - The most important point of sexual successful relationship.

Each of us is different and we all need something different in sex. It is wonderful to be open to experiences and have desire to please your partner. But how do you start exploring your sexuality? Verbally (and I am not speaking orally here :) only verbally through a sincere conversation. You can't be afraid of hurting your partner by presenting your fantasies to him. If you do not say them, you will not know if it is something that the other person also likes or at least accepts and will gladly give you this pleasure. If you do not say it, you will start to hurt yourself with unfulfilled fantasies and many years of frustration if such a relationship lasts for many years. Here the classic "guess!" doesn’t work. Well, because a guy with a dick will rarely guess what his partner with a pussy expects and vice versa, the same applies to homosexual couples - one will like when his penis breaks off, and the other when he is gently massaged. Talking about sex is the basis of a successful relationship, not talking about sex is an individual frustration and only a light in the tunnel - a light that is an opportunity to break up and not waste time with each other. You will probably ask, what about love? Then answer it to yourself - because everyone is different - how long love, falling in love or infatuation will win over frustration, loss of self-esteem and lack of sex in a relationship or marriage? When a guy gives you a cunnilingus, and you feel that would be better if he licked a little higher or sucked harder, tell him, because he will not guess! You won't hurt him by telling him about it! It's not about showing him that he can't do it, it's about talking openly about how is better for you. Then your partner's satisfaction with seeing that you have more pleasure is great and he will want even more. We mostly rely on what we watch in porn and we put it into bed. Sometimes we hit perfect and sometimes we totally miss the partner's expectations. That's why you have to open the mouth and talk. Going further, tastes may change over time and you also cannot limit yourself and be afraid to say that you want different now, because of fear that you wanted to do this differently before. This is what giving and receiving pleasure is and getting away from routine. * e.g. sit down and ask your partner "how would you like me to give you a blowjob?" - slower at the beginning? Faster? Gently? Firmly? With a kissing at the beginning? With a testicles licking? Where would you like to finish? (you don't have to be the best at everything!)

It was good? Tell your partner about it, let him feel it. Sometimes a few warm words can make a huge difference.


---FR---

Chacun de nous est différent et chacun a des besoins différents en matière de sexe. C'est merveilleux lorsqu'un couple est ouvert à l'expérience et désireux de donner du plaisir à son partenaire. Mais comment commencer à explorer sa sexualité ? Verbalement (et je ne parle pas d'oral ici :) juste verbalement) par une conversation honnête. Vous ne devez pas avoir peur de blesser votre partenaire en lui racontant vos fantaisies. Si vous ne le dites pas, vous ne saurez pas si c'est quelque chose que l'autre personne aime aussi ou du moins accepte, et qu'elle est prête à vous donner du plaisir. Si vous ne le dites pas, vous commencerez à vous faire du mal à travers des fantaisies inaccomplies et de nombreuses années de frustration, si cette relation dure de nombreuses années. Ici et nulle part ailleurs, le classique "devinez !" ne fonctionne pas. Eh bien, il est vraiment rare qu'un homme avec une bite devine exactement ce qu'attend son partenaire avec une chatte et vice versa, la même chose s'applique aux couples homosexuels - l'un aimera qu'on lui retire son hélice, et l'autre qu'on le masse doucement. Parler de sexe est la base d'une relation réussie, quand on n'en parle pas, cela va résulter en une frustration individuelle et seulement une lumière dans le tunnel - une lumière qui est une occasion de se séparer et de ne pas perdre le temps de l'autre. Vous allez probablement demander: et l'amour ? Répondez ensuite à vous-même - car chacun est différent - combien de temps l'amour, l'engouement ou l'infatuation gagneront-ils avec la frustration, la perte d'estime de soi et le manque de sexe dans une relation ou un mariage ? Si un homme vous donne du cunni et vous pensez qu'il serait bon qu'il lèche un peu plus haut ou qu'il suce plus fort, dites-le-lui, car il ne devinera pas ! Tu ne lui feras pas de mal en le lui disant ! Il ne s'agit pas de lui montrer qu'il ne peut pas le faire, mais de parler ouvertement de la façon dont cela sera mieux pour vous. Puis, la satisfaction de votre partenaire de voir que vous allez mieux maintenant est énorme et il en aura encore plus envie. En général, on se base sur ce qu'on regarde dans les films pornos et on l'apporte au lit. Parfois, nous atteignons le chiffre de 10 et parfois nous passons totalement à côté des attentes de notre partenaire. C'est pourquoi vous devez ouvrir votre bouche et parler. Vous ne pouvez pas vous limiter et avoir peur de dire que vous voulez quelque chose de différent maintenant, de peur que vous le vouliez comme ça avant et que ce soit différent maintenant. Il s'agit de donner et de recevoir du plaisir et de s'échapper de la routine. *Par exemple, asseyez-vous et demandez à votre partenaire : "Comment aimerais-tu que je te taille une pipe ?". - Plus lent au début ? Plus vite ? Doucement ? Dur ? Avec un baiser au début ? Avec le léchage de couilles ? Où voulez-vous éjaculer ? (Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur dans tout !)


Tu t'es senti bien ? Parlez-en à votre partenaire, laissez-le/la ressentir. Parfois, quelques mots chaleureux peuvent faire une énorme différence.

1,028 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie